[Event "EC Women Sepolno Krajenskie 2010"]
[Site ""]
[White "Karpova-Sobakina, Ayyyna"]
[Black "Golubeva, Zoja"]
[Result "0-2"]
[GameType "20"]
[Round "1"]
[Date "2010.07.08"]
[WhiteTime ""]
[BlackTime ""]
[TimeControl ""]
[WhiteUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/5855.jpg"]
[BlackUrl "http://toernooibase.kndb.nl/Afbeeldingen/Spelers/3173.jpg"]
[WhiteTitle ""]
[BlackTitle "MI"]
[WhiteRating "2135"]
[BlackRating "2267"]
[DamboTopLine "EC Women Sepolno Krajenskie 2010 Round 1"]
[DamboBottomLine "Ayyyna Karpova-Sobakina - Zoja Golubeva 0-2"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 7-11 4. 34-29 1-7 5. 40-34 19-23 6. 28x19 14x23 7. 44-40 10-14 8. 50-44 5-10 9. 35-30 20-25 10. 30-24 14-19 11. 31-27 19x30 12. 40-35 10-14 13. 35x24 14-19 14. 44-40 19x30 15. 40-35 9-14 16. 35x24 14-20 17. 45-40 25-30 18. 34x14 23x45 19. 24-19 13x24 20. 14-10 45-50 21. 49-44 21-26 22. 27-21 16x27 23. 32x21 8-13 24. 10-5 4-10 25. 5x8 2x13 26. 33-28 3-8 27. 39-33 50x39 28. 43x34 13-19 29. 48-43 15-20 30. 21-16 20-25 31. 37-32 18-23 32. 46-41 12-18 33. 41-37 8-13 34. 43-39 7-12 35. 16x7 12x1 36. 36-31 18-22 37. 33-29 24x44 38. 47-41 22x33 39. 38x9 44-49 40. 32-28 49-44 41. 28-22 17x28 42. 31-27 44-49 43. 9-3 49x16 44. 34-29 16-21 *