Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

   EC Women Sepolno Krajenskie 2010

 

Category: Women   

 Round 1
 th 08-07-2010  Darya Tkachenko (2204) - Yuliia Makarenkova  1-1Game
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) - Zoja Golubeva (2267) 0-2Game
 Tamara Tansykkuzhina (2217) - Natalia Sadowska (2048) 1-1Game
 Nika Leopoldova  - Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) 1-1Game
 Matrena Nogovitsyna (2186) - Viktoriya Motrichko (2149) 2-0Game
 Heike Verheul (1977) - Olga Baltazhy (2178) 1-1Game
 Irina Pashkevich (2161) - Anna Chylewska-Sroka (1953) 1-1Game
 Sabina Kovalevskaja  - Vitalia Doumesh (2125) 1-1Game
 Lyudmila Litvinenko (2146) - Iepie Poepjes-Koopman (1923) 2-0Game
 Ewa Kosobudzka (1903) - Elena Milshina-Djemotskina (2199) 1-1Game
 Olga Sadovskaja (2157) - Danuta Skrzynska  2-0Game
 Round 2
 fr 09-07-2010  Zoja Golubeva (2267) - Lyudmila Litvinenko (2146) 1-1Game
 Olga Sadovskaja (2157) - Matrena Nogovitsyna (2186) 1-1Game
 Natalia Sadowska (2048) - Darya Tkachenko (2204) 2-0Game
 Nika Leopoldova  - Tamara Tansykkuzhina (2217) 1-1Game
 Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) - Heike Verheul (1977) 1-1Game
 Olga Baltazhy (2178) - Anna Chylewska-Sroka (1953) 1-1Game
 Yuliia Makarenkova  - Irina Pashkevich (2161) 1-1Game
 Vitalia Doumesh (2125) - Ewa Kosobudzka (1903) 2-0Game
 Elena Milshina-Djemotskina (2199) - Sabina Kovalevskaja  1-1Game
 Iepie Poepjes-Koopman (1923) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) 0-2Game
 Viktoriya Motrichko (2149) - Danuta Skrzynska  2-0Game
 Round 3
 Zoja Golubeva (2267) - Olga Sadovskaja (2157) 2-0Game
 Matrena Nogovitsyna (2186) - Lyudmila Litvinenko (2146) 2-0Game
 Natalia Sadowska (2048) - Vitalia Doumesh (2125) 1-1Game
 Tamara Tansykkuzhina (2217) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) 1-1Game
 Viktoriya Motrichko (2149) - Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) 1-1Game
 Olga Baltazhy (2178) - Nika Leopoldova  2-0Game
 Irina Pashkevich (2161) - Heike Verheul (1977) 1-1Game
 Anna Chylewska-Sroka (1953) - Elena Milshina-Djemotskina (2199) 1-1Game
 Sabina Kovalevskaja  - Yuliia Makarenkova  1-1Game
 Darya Tkachenko (2204) - Ewa Kosobudzka (1903) 2-0Game
 Danuta Skrzynska  - Iepie Poepjes-Koopman (1923) 1-1Game
 Round 4
 sa 10-07-2010  Matrena Nogovitsyna (2186) - Zoja Golubeva (2267) 1-1Game
 Vitalia Doumesh (2125) - Olga Baltazhy (2178) 1-1Game
 Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) - Natalia Sadowska (2048) 2-0Game
 Darya Tkachenko (2204) - Viktoriya Motrichko (2149) 0-2Game
 Yuliia Makarenkova  - Tamara Tansykkuzhina (2217) 0-2Game
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) - Irina Pashkevich (2161) 1-1Game
 Lyudmila Litvinenko (2146) - Sabina Kovalevskaja  1-1Game
 Heike Verheul (1977) - Elena Milshina-Djemotskina (2199) 0-2Game
 Anna Chylewska-Sroka (1953) - Olga Sadovskaja (2157) 0-2Game
 Iepie Poepjes-Koopman (1923) - Nika Leopoldova  0-2Game
 Ewa Kosobudzka (1903) - Danuta Skrzynska  2-0Game
 Round 5
 su 11-07-2010  Tamara Tansykkuzhina (2217) - Zoja Golubeva (2267) 1-1Game
 Olga Baltazhy (2178) - Matrena Nogovitsyna (2186) 2-0Game
 Elena Milshina-Djemotskina (2199) - Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) 0-2Game
 Olga Sadovskaja (2157) - Vitalia Doumesh (2125) 1-1Game
 Irina Pashkevich (2161) - Viktoriya Motrichko (2149) 1-1Game
 Natalia Sadowska (2048) - Lyudmila Litvinenko (2146) 1-1Game  
 Nika Leopoldova  - Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) 1-1Game
 Sabina Kovalevskaja  - Darya Tkachenko (2204) 1-1Game
 Yuliia Makarenkova  - Anna Chylewska-Sroka (1953) 1-1Game
 Danuta Skrzynska  - Heike Verheul (1977) 2-0Game
 Ewa Kosobudzka (1903) - Iepie Poepjes-Koopman (1923) 2-0Game
 Round 6
 Zoja Golubeva (2267) - Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) 1-1Game
 Olga Sadovskaja (2157) - Olga Baltazhy (2178) 1-1Game
 Viktoriya Motrichko (2149) - Tamara Tansykkuzhina (2217) 1-1Game
 Vitalia Doumesh (2125) - Matrena Nogovitsyna (2186) 1-1Game
 Irina Pashkevich (2161) - Natalia Sadowska (2048) 0-2Game
 Lyudmila Litvinenko (2146) - Ewa Kosobudzka (1903) 1-1Game
 Elena Milshina-Djemotskina (2199) - Nika Leopoldova  1-1Game
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) - Sabina Kovalevskaja  2-0Game
 Anna Chylewska-Sroka (1953) - Darya Tkachenko (2204) 0-2Game
 Danuta Skrzynska  - Yuliia Makarenkova  0-2Game
 Heike Verheul (1977) - Iepie Poepjes-Koopman (1923) 1-1Game
 Round 7
 mo 12-07-2010  Olga Baltazhy (2178) - Zoja Golubeva (2267) 1-1Game
 Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) - Vitalia Doumesh (2125) 0-2Game
 Tamara Tansykkuzhina (2217) - Olga Sadovskaja (2157) 1-1Game
 Matrena Nogovitsyna (2186) - Natalia Sadowska (2048) 1-1Game
 Viktoriya Motrichko (2149) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) 1-1Game
 Darya Tkachenko (2204) - Nika Leopoldova  1-1Game
 Lyudmila Litvinenko (2146) - Elena Milshina-Djemotskina (2199) 2-0Game
 Ewa Kosobudzka (1903) - Yuliia Makarenkova  1-1Game
 Sabina Kovalevskaja  - Heike Verheul (1977) 1-1Game
 Danuta Skrzynska  - Irina Pashkevich (2161) 0-2Game
 Iepie Poepjes-Koopman (1923) - Anna Chylewska-Sroka (1953) 0-2Game
 Round 8
 tu 13-07-2010  Zoja Golubeva (2267) - Vitalia Doumesh (2125) 2-0Game
 Tamara Tansykkuzhina (2217) - Olga Baltazhy (2178) 2-0Game
 Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) - Lyudmila Litvinenko (2146) 2-0Game
 Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) - Matrena Nogovitsyna (2186) 1-1Game
 Natalia Sadowska (2048) - Olga Sadovskaja (2157) 2-0Game
 Yuliia Makarenkova  - Viktoriya Motrichko (2149) 1-1Game
 Irina Pashkevich (2161) - Darya Tkachenko (2204) 1-1Game
 Nika Leopoldova  - Ewa Kosobudzka (1903) 1-1Game
 Heike Verheul (1977) - Anna Chylewska-Sroka (1953) 1-1Game
 Elena Milshina-Djemotskina (2199) - Danuta Skrzynska  2-0Game
 Iepie Poepjes-Koopman (1923) - Sabina Kovalevskaja  0-2Game
 Round 9
 we 14-07-2010  Natalia Sadowska (2048) - Zoja Golubeva (2267) 1-1Game
 Nina Hoekman-Jankovskaja (2198) - Tamara Tansykkuzhina (2217) 0-2Game
 Olga Baltazhy (2178) - Ayyyna Karpova-Sobakina (2135) 1-1Game
 Vitalia Doumesh (2125) - Viktoriya Motrichko (2149) 1-1Game
 Matrena Nogovitsyna (2186) - Darya Tkachenko (2204) 2-0Game
 Nika Leopoldova  - Irina Pashkevich (2161) 1-1Game
 Lyudmila Litvinenko (2146) - Yuliia Makarenkova  1-1Game
 Olga Sadovskaja (2157) - Sabina Kovalevskaja  1-1Game
 Ewa Kosobudzka (1903) - Heike Verheul (1977) 1-1Game
 Elena Milshina-Djemotskina (2199) - Iepie Poepjes-Koopman (1923) 2-0Game
 Anna Chylewska-Sroka (1953) - Danuta Skrzynska  2-0Game