Author

 Composities

       
Bron     Auteur     Zoeken               

   Anton Jurg sr.     


  Jaren

  Auteur:Anton Jurg sr. (1907 - 1966)
  Jaren:1927 - 1985
  Composities:54

  Auteur  Stukken  Zetten  Datum  Bron  Zien
  Jurg, A.6x6  5  00-06-1985  De Problemist  
  Jurg, A.7x7  6  00-02-1982  Prov. Friese Dambond, PFDB-er
  Jurg, A.14x14  9  01-04-1981  Bolwerk
  Jurg, A.10x10  7  00-00-1981  Douwes,D. Naar een nieuwe problematiek
  Jurg, A.6x6  7  00-08-1979  Het Nieuwe Damspel
  Jurg, A.6x6  3  00-08-1979  Het Nieuwe Damspel
  Jurg, A.8x8  3  00-08-1979  Het Nieuwe Damspel
  Jurg, A.8x8  6  00-00-1979  Damkennis
  Jurg, A.10x10  6  08-04-1978  Leidsch Dagblad
  Jurg, A.10x10  6  02-07-1976  64
  Jurg, A.14x14  7  01-01-1973  Koeperman - Skola Sjasjkovich Kombinatsii (1973)
  Jurg, A.10x10  7  12-07-1969  Elseviers Weekblad  
  Jurg, A.6x7  3  00-05-1964  De Problemist
  Jurg, A.8x10  6  00-05-1964  De Problemist
  Jurg, A.7x9  4  00-05-1964  De Problemist
  Jurg, A.7x7  4  00-05-1964  De Problemist
  Jurg, A.9x10  5  24-08-1962  Dagblad voor het Oosten
  Jurg, A.9x10  5  02-12-1961  Dagblad voor het Oosten
  Jurg, A.8x8  4  12-08-1961  Dagblad voor het Oosten
  Jurg, A.9x9  7  13-05-1961  Brabants Dagblad
  Jurg, A.8x8  3  29-04-1961  Dagblad voor het Oosten
  Jurg, A.12x12  7  15-09-1960  De Vacature
  Jurg, A.5x5  2  27-08-1960  Dagblad voor het Oosten
  Jurg, A.7x7  7  00-00-1960  De Vacature
  Jurg, A.10x10  6  28-07-1956  Leidsch Dagblad
  Jurg, A.9x9  10  00-08-1949  Het Damspel
  Jurg, A.9x9  6  00-08-1949  Het Damspel
  Jurg, A.11x11  7  29-07-1939  De Stuwdam
  Jurg, A.7x7  3  00-00-1939  Gortmans,G.L. 1001 Miniaturen
  Jurg, A.7x7  4  19-11-1938  De Stuwdam
  Jurg, A.9x9  8  05-12-1936  De Stuwdam  
  Jurg, A.7x7  4  00-00-1934  Twents Zondagsblad
  Jurg, A.8x8  7  00-00-1934  Twents Zondagsblad
  Jurg, A.8x8  5  00-06-1930  Het Damspel
  Jurg, A.9x9  7  00-04-1928  Het Damspel
  Jurg, A.10x10  7  00-04-1928  Het Damspel
  Jurg, A.15x13 + 0x1  9  00-03-1927  Het Damspel
  Jurg, A.9x9  4  00-02-1927  Het Damspel
  Jurg, A.6x6  6  00-00-0000  Blankenaar Manuscript
  Jurg, A.7x7  3  00-00-0000  Damkennis
  Jurg, A.8x8  5  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.8x8  4  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.6x6  5  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.8x8  4  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.7x7  6  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.9x9  0  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.9x9  0  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.9x9  8  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.8x8  0  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.6x6  2  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.10x9  5  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.8x8  4  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.9x9  0  00-00-0000  Onbekend
  Jurg, A.8x8  3  00-00-0000  Onbekend
  1