Author

 Compositions

     
Source     Author     Search               

   Yuriy Golikov     


  Years
  Pieces

  Author:Yuriy Golikov (1947 - )
  Years:1970 - 2021
  Compositions:188

  Author  Pieces  Plys  Date  Source  View
  Golikov, Y.V. & Bieliauskas, V.7x7  9  22-06-2021  Toernooibase
  Golikov, Y.V. & Bieliauskas, V.5x5  9  22-06-2021  Toernooibase  
  Golikov, Y.V. & Bieliauskas, V.5x5  7  22-06-2021  Toernooibase
  Golikov, Y.V. & Wilt, vd, C.11x11  11  14-05-2021  Toernooibase  
  Golikov, Y.V. & Bieliauskas, V.5x2 + 0x2  5  16-03-2021  Toernooibase
  Golikov, Y.V.7x12 + 2x1  6  10-03-2021  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia), topic “Prosto miniatyury”  
  Golikov, Y.V.4x4 + 1x1  4  09-03-2021  Toernooibase  
  Golikov, Y.V.5x3 + 1x1  4  09-03-2021  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia), topic “Prosto miniatyury”
  Golikov, Y.V.7x2 + 1x1  4  29-01-2021  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x5 + 1x0  5  29-01-2021  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.7x5 + 5x2  7  08-08-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x6 + 1x2  5  05-08-2020  Belarus  
  Golikov, Y.V.4x2 + 2x5  3  03-08-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x7  8  03-08-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x7 + 1x1  4  02-08-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.4x6 + 2x3  3  01-08-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia), topic “Prosto miniatyury”  
  Golikov, Y.V.6x8 + 3x1  8  27-07-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia), topic “Prosto miniatyury”  
  Golikov, Y.V.9x2 + 5x0  8  25-07-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.9x4 + 4x0  8  27-06-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.10x7 + 0x1  7  08-04-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia), topic “Prosto miniatyury”  
  Golikov, Y.V.8x8 + 0x1  6  25-02-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.4x9 + 1x0  6  15-02-2020  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V. & Tsvetov, M.3x7 + 2x1  4  01-01-2020  A.Malyuta, A.Balanyuk, YU.Golikov, V.Kryuchkov "Shashechnyy almanakh", 2020  
  Golikov, Y.V.7x9 + 1x0  7  14-12-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.4x5 + 2x1  4  03-11-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia), topic “Prosto miniatyury”  
  Golikov, Y.V.1x10 + 3x0  4  22-10-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.4x7 + 5x0  9  18-08-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.7x6 + 5x0  6  25-05-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x3 + 7x2  8  19-05-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.9x2 + 3x1  3  19-05-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.5x3 + 5x1  5  18-05-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.8x3 + 4x2  7  18-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x3 + 2x1  5  17-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.5x2 + 1x0  4  16-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x9 + 1x1  3  16-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x3 + 2x1  6  16-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.3x5 + 2x0  2  16-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.5x1 + 1x0  6  15-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.4x2 + 5x1  7  15-04-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.2x8 + 3x0  4  04-03-2019  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.11x3 + 3x1  7  19-08-2018  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V. & Tsvetov, M.9x8  6  20-05-2018  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.12x6 + 2x2  10  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.7x3 + 5x0  8  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.6x5 + 11x0  11  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.5x10 + 6x3  9  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.5x9 + 5x0  8  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.8x4 + 5x0  10  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.6x1 + 5x1  8  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.7x4 + 5x1  8  15-11-2017  PWCZ II  
  Golikov, Y.V.5x3 + 6x1  4  08-11-2017  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.5x3 + 9x0  10  11-09-2017  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V. & Bieliauskas, V.3x5 + 2x1  11  24-08-2017  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V. & Shkludov, P.8x9  6  19-07-2017  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.5x1 + 3x3  5  02-02-2017  Sportivnaya panorama  
  Golikov, Y.V.2x7 + 1x1  6  27-11-2016  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.10x9  7  26-10-2016  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.6x7 + 1x1  4  17-09-2016  7 days (Minsk)  
  Golikov, Y.V.1x3 + 3x2  3  23-02-2016  Narodnaya volya (Minsk)
  Golikov, Y.V.1x3 + 2x2  2  23-02-2016  Narodnaya volya (Minsk)
  Golikov, Y.V.4x2 + 8x2  3  15-02-2016  Memorial Antanas Gimbutas  
  Golikov, Y.V.5x2 + 6x1  2  15-02-2016  Memorial Antanas Gimbutas  
  Golikov, Y.V.8x8 + 4x1  8  01-01-2015  A.Malyuta, A.Balanyuk, R.Matskyavichyus "Tainstva shashechnykh kvadratov", 2015   
  Golikov, Y.V.9x3 + 8x2  8  01-01-2015  A.Malyuta, A.Balanyuk, R.Matskyavichyus "Tainstva shashechnykh kvadratov", 2015   
  Golikov, Y.V.14x2 + 6x1  9  01-01-2015  A.Malyuta, A.Balanyuk, R.Matskyavichyus "Tainstva shashechnykh kvadratov", 2015   
  Golikov, Y.V.4x3 + 4x0  3  01-01-2015  A.Malyuta, A.Balanyuk, R.Matskyavichyus "Tainstva shashechnykh kvadratov", 2015   
  Golikov, Y.V.6x3 + 6x1  5  01-01-2015  A.Malyuta, A.Balanyuk, R.Matskyavichyus "Tainstva shashechnykh kvadratov", 2015   
  Golikov, Y.V.6x2 + 4x0  6  19-03-2014  Concours P-100  
  Golikov, Y.V.7x4 + 5x1  7  01-01-2014  Concours P-100  
  Golikov, Y.V.7x7  8  01-01-2014  Concours P-100  
  Golikov, Y.V.7x5 + 5x1  6  31-03-2012  Nastajnitzkaia Gazeta  
  Golikov, Y.V.7x1 + 7x4  12  15-11-2011  PWCZ I  
  Golikov, Y.V.6x3 + 4x1  6  14-10-2011  Narodnaya gazeta (Minsk)  
  Golikov, Y.V.6x4 + 3x1  7  01-01-2011  Shashechnyy vestnik  
  Golikov, Y.V.6x5 + 3x1  6  01-01-2011  Shashechnyy vestnik  
  Golikov, Y.V.4x8 + 4x0  6  26-06-2010  Belorusskaja Niva  
  Golikov, Y.V.7x2 + 3x2  6  06-06-2010  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.4x1 + 3x2  6  06-06-2010  Website “MiF” – forum M. Lepsic (Croatia)   
  Golikov, Y.V.3x4 + 3x2  2  01-01-2010  Belarus  
  Golikov, Y.V.8x3 + 8x1  10  01-01-2010  Belarus  
  Golikov, Y.V.5x3 + 6x1  9  01-01-2010  Gorizontij Sjasjek  
  Golikov, Y.V.6x7 + 4x1  8  16-10-2009  Obozrevatel  
  Golikov, Y.V.9x5 + 3x2  8  22-08-2009  Belorusskaja Niva  
  Golikov, Y.V.5x3 + 4x0  3  01-07-2009  Gorizontij Sjasjek  
  Golikov, Y.V.6x2 + 5x0  5  24-06-2009  Belorusskaja Niva  
  Golikov, Y.V.7x4 + 4x1  10  10-06-2009  Belorusskaja Niva  
  Golikov, Y.V.8x2 + 4x1  4  28-05-2009  Belorusskaja Niva  
  Golikov, Y.V.8x3 + 4x1  5  21-05-2009  Zviazda  
  Golikov, Y.V.9x5 + 7x1  10  29-09-2004  Belorusskaja Niva  
  Golikov, Y.V.3x5 + 4x4  12  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.6x7  5  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.4x6 + 2x1  5  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.3x5 + 2x1  3  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.8x7  3  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.9x8 + 1x2  4  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.7x7 + 2x2  5  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.4x6 + 2x1  4  01-01-2004  Concours Respublika  
  Golikov, Y.V.4x6 + 4x1  6  01-01-2002  Kamp. van Wit Rusland  
  Golikov, Y.V.7x8 + 2x2  6  27-01-1992  Viecierniaja Pierm  
  Golikov, Y.V.8x5 + 5x4  11  01-01-1992  Championship of Uzbekistan   
  1  2  Next