Toernooibase
HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Explanation
Alle jaren
      KNDB
      PGD
      PFDB
      DDB
      PODB
      GDB
      UPDB
      PNHDB
      ZHDB
      DZHZ
      PNDB
      PZDB
      PLDB
      DFS
      International  
      Scholen
      Computers
      Internetdammen
     Alphabetical
     Women
     Juniors
     Cadets
     Minicadets
     Hopes
    FMJD-rating
List rating 2020 PFDB Sort: (click on link below) 
Last 100     Next 100
PlNameAgeGaPt Virt.
rat. 
 TPRIncreaseGa Rating
2018
 1  Harm Wiersma  67  1  1  1533 - -0.72  466  1522 D
 2  Rein van der Pal  57 -- -      1023  1443 D
 3  GabriĆ«l Heerema  47  2  3  1407 - -0.02  933  1395 D
 4  Jan van Dijk  30  10  13  1400  1354  -2.57  690  1426 D
 5  Gerlof Kolk  37  2  2  1394 - 1.95  577  1376 D
 6  Johan Teake Dekker  40  2  1  1341 - -9.36  569  1341 D
 7  Wytze Sytsma  53  1  1  1341 - 0.10  565  1323 D
 8  Bastiaan Hollander  40  2  1  1307 - -3.36  396  1317 D
 9  Taeke Kooistra  53  2  2  1307 - 1.11  841  1242 D
 10  Jan Mente Drent  47 -- -      702  1319 D
 11  Erwin Heslinga  45  9  11  1288 - -9.81  1014  1271 D
 12  Douwe Edelenbos  55  2  2  1288 - 1.97  703  1251 D
 13  Oege Dijkstra  63  2  1  1281 - -2.80  657  1277 D
 14  Willem Leijenaar  49  2  1  1271 - -8.30  508  1252 D
 15  Jan Algra  56  1  1  1269 - 2.67  758  1298 D
 16  Anton Schotanus  78  7  6  1258 - -5.16  1585  1269 D
 17  Sjoerd Koopman  65 -- -      441  1267 D
 18  Anne Piet Kooistra  53  2  2  1250 - -0.62  566  1238 D
 19  Jan Adema  66  2  3  1248 - 5.12  672  1225 D
 20  Gerben de Wit  49  2  4  1242 - 4.29  468  1235 D
 21  Hans Zondervan  44 -- -      607  1200 D
 22  Waylon Poot  52  2  3  1232 - 2.81  349  1215 D
 23  Wopke de Vries  24 -- -      293  1197 D
 24  Tjipke Smedinga  65  1  1  1216 - 0.49  477  1211 D
   Jan Hoogterp  55  2  2  1200 - -2.67  626  1211 D
 26  Munkhtuya Nasanbayar  40  2  1  1189 - -11.58  50  1186 D
 27  Hendrik Veenstra  43  2  0  1190 - -9.24  428  1202 D
 28  Jappie de Vries  61 -- -      367  1198 D
 29  Peter Boonstra  47 -- -      391  1174 D
 30  Jan Marten van der Reest  47 -- -      319  1221 D
 31  Peter Veltman  49 -- -      233  1203 D
 32  IJsbrand Haven  70  2  3  1195 - 0.39  482  1216 D
 33  Piet Tuik  67 -- -      359  1204 D
 34  Jacob de Vries  39 -- -      373  1192 D
 35  Piet Bouma  59  2  2  1186 - -1.65  500  1194 D
 36  Matheo Boxum  11  10  13  1188  1170  -0.04  46  715 D
 37  Jacob Post  49  2  1  1174 - -8.97  241  1173 D
 38  Tjalling van den Bosch  65 -- -      400  1178 D
 39  Alex Boxum  44  10  12  1180  1157  1.28  300  1187 D
 40  Sipke Doller  53  2  2  1175 - 1.97  777  1185 D
 41  Rudolf Smedinga  39  2  3  1170 - 1.04  395  1182 D
 42  Oscar Veltman  45  2  1  1157 - -2.96  383  1153 D
 43  Arnold Scharft  40 -- -      294  1144 D
 44  Richard Koot  71 -- -      486  1172 D
 45  Rinus Veenstra  78 -- -      334  1147 D
 46  Thijmen Stobbe  58  1  2  1143 - 1.73  354  1129 D
 47  Bart Visser  69  2  2  1136 - -0.21  592  1139 D
 48  Linze Houwink  62  2  3  1138 - 4.09  217  1122 D
 49  Bernard Post  65  2  2  1135 - 0.83  539  1143 D
 50  Dirk Albert Zijlstra  46  2  2  1129 - -4.03  202  1100 D
 51  Nick de la Fonteyne  32  1  1  1130 - -1.12  413  1107 D
 52  Marthy van Houtert  68  2  2  1127 - -0.62  258  1146 D
 53  Marcel de Vries  38  2  3  1127 - 3.08  315  1077 D
 54  Binne Brouwer  53  2  2  1118 - -3.87  451  1109 D
 55  Sietse Nagel  60  2  1  1116 - -0.89  962  1138 D
 56  Henk Hosper  61  1  1  1116 - 0.28  343  1119 D
 57  Frederik Veltman  48 -- -      222  1111 D
 58  Rein van der Wal  62 -- -      674  1073 D
 59  Peter Achterstraat  74  2  1  1105 - -1.43  506  1110 D
 60  Thomas Kuipers  47 -- -      247  1103 D
 61  Iskander Al Sarayfi  28  1  2  1112 - 5.75  333  1108 D
   Cor Koene  81 -- -      407  1108 D
 63  Gaele Stoker  65 -- -      233  1098 D
 64  Henk Jonker  58  10  12  1096  1117  5.15  520  1085 D
 65  Piet Leijenaar  62  1  1  1093 - 1.92  389  1084 D
 66  Kerst Hoekstra  52  2  1  1078 - -4.48  277  1076 D
   Aize Plantinga  57  4  4  1080 - -2.32  609  1076 D
 68  Dennie van Dijk  34 -- -      340  1097 D
 69  Cor Hof  56 -- -      180  1072 D
 70  Wim van der Molen  51  1  0  1060 - -6.39  350  1077 D
 71  Jacob Poortinga  65 -- -      359  1076 D
 72  Dirk Sinnema  69  1  2  1069 - 6.03  44  0 D
 73  Johnny Modderman  48  2  2  1058 - -3.30  249  1069 D
 74  Durk Smidstra  46 -- -      201  1030 D
 75  Durk de Vries  56  2  2  1060 - 1.00  244  1056 D
 76  Jan Bosselaar  73 -- -      407  1073 D
 77  Teunis Snoek  65 -- -      238  1032 D
 78  Fedde Piet Huitema  43 -- -      218  1054 D
 79  Gerrit Terpstra  75 -- -      636  1035 D
 80  Joop Beetsma  75 -- -      178  1040 D
 81  Ids Bruinsma  61 -- -      96  1057 D
 82  Bert Oegema  43  2  3  1044 - 3.83  333  1050 D
 83  Lolke Huitema  45 -- -      301  1019 D
 84  Jetze Hoogterp  71 -- -      441  1064 D
 85  Klaas Lyklema  75 -- -      101  1037 D
 86  Piet Pieters  73 -- -      218  1033 D
 87  Henk Bosgraaf  53  1  0  1028 - -2.63  317  1039 D
 88  Jaap Akse  73 -- -      326  1034 D
 89  Jelte Veld  74 -- -      369  1059 D
 90  Willem Nuveld  75  2  1  1022 - -2.13  464  1063 D
 91  Henk Stapert  63 -- -      100  1016 D
 92  Anne Dekker  65  2  3  1024 - 4.98  439  1056 D
 93  Hylke Dykstra  68  1  0  1011 - -7.21  275  1001 D
 94  Tjalling Oegema  74  1  1  1017 - -0.46  767  1025 D
 95  Hans Poepjes  46 -- -      130  1002 D
 96  Anne Langhout  75 -- -      50  997 D
 97  Domien Mulder  60 -- -      103  1014 D
 98  Juriaan Romkes  60 -- -      137  1021 D
 99  Minze Osinga  78  1  1  1010 - -1.51  258  1013 D
 100  Steven Veenstra sr.  70 -- -      181  1001 D
WiersmaPalHeerema
 BEGB Britsum 
 Bolsward - Workum Combinatie 
 DamCombinatie Fryslan 
 Damkring Emmeloord 
 DCH Heerenveen - Mildam 
 DCT Twijzelerheide 
 De Toer Grou 
 Dokkum 
 Donkerbroek 
 Eensgezindheid 
 Excelsior 
 Hemrik 
 Huizum 
 Lemmer 
 Marknesse 
 Oerterp - Drachten 
 OKK Gerkesklooster 
 Ontspanning 
 Opeinde 
 Oudega 
 Rinsumageest 
 SDC Sneek 
 Steenwijk 36 
 TOG Wolvega 
 Troch Tinken Sterk 
 Urk Aan Zet 
 ZWH Damteam